Przydatne
terminy

Masz zadłużenie w P.R.E.S.C.O.?
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy Ci pozbyć się finansowych trudności.
Tel. 67 352 00 00

Przygotowaliśmy dla Ciebie słowniczek, który zawiera podstawowe terminy związane z zadłużeniem. Warto zapoznać się ze znaczeniami tych pojęć na wypadek, gdy pojawią się w kontekście Twoich zobowiązań.

 

Instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach. Informacje do BIG mogą przekazywać przedsiębiorcy, którzy mają zawartą z biurem stosowną umowę. Umieszczenie w BIG jest dla osoby zadłużonej uciążliwe, gdyż wpływa negatywnie na jej wiarygodność finansową, przez co w przypadku np. ubiegania się o kredyt, musi się ona liczyć się z otrzymaniem decyzji odmownej lub otrzymaniem kredytu na znacznie gorszych warunkach.
W Polsce nie funkcjonuje jeden, państwowy BIG. Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej (w formie spółek akcyjnych) działają obecnie trzy tego typu instytucje:

  • Info Monitor,
  • Krajowy Rejestr Długów,
  • Europejski Rejestr Informacji Finansowej.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczej, nadzór nad wszystkimi Biurami Informacji Gospodarczej sprawuje Ministerstwo Gospodarki. Podstawy funkcjonowania Biura Informacji Gospodarczej regulowane są ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o Udostępnianiu informacji gospodarczej.

Rozwiń

Przelew wierzytelności. Oznacza przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywcy, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między nimi. Pochodzi z łacińskiego słowa cessio, tj. dobrowolne ustąpienie. Przelew wierzytelności w prawie polskim regulują przepisy art. 509-517 Kodeksu cywilnego. Przedmiotem przelewu może być każda wierzytelność, o ile nie sprzeciwia się temu przepis innej ustawy, zastrzeżenie umowne bądź właściwość samego zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki, dłużnikowi natomiast nadal przysługują ewentualne zarzuty, jakie miał względem zbywcy.

Rozwiń

Zobowiązanie do spełnienia świadczenia - pieniężnego lub rzeczowego – przez osobę zadłużoną na rzecz wierzyciela.

Rozwiń

Osoba zobowiązana do uregulowania świadczenia (długu) na rzecz innej osoby (wierzyciela) wynikającego z istniejącego między nimi stosunku prawnego.

Rozwiń

Podstawą egzekucji komorniczej jest tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Egzekucja może zostać wszczęta z urzędu lub na wniosek wierzyciela, prokuratora, organizacji społecznej. Wszczęcie egzekucji z urzędu następuje na żądanie uprawnionego sądu pierwszej instancji, który sprawę rozpoznawał, jest to egzekucja na podstawie tytułów pochodzących od sądu. Egzekucja komornicza wiąże się z kolejnymi kosztami dla osoby zadłużonej. Komornik pobiera od niej tzw. opłatę stosunkową w wysokości od 8% do 15% egzekwowanego długu, jednak nie mniej niż 1/20 wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Egzekucja komornicza nie ogranicza się do zajęcia wyłącznie świadczeń pieniężnych typu wynagrodzenie czy emerytura. Komornik w ostateczności zająć może ruchomości (np. pojazdy mechaniczne, wyposażenie mieszkania) oraz nieruchomości należące do osoby zadłużonej.

Rozwiń

Urzędowy akt sądu stwierdzający na wniosek wierzyciela lub z urzędu, że dany dokument jest tytułem egzekucyjnym, wskutek czego wszelkie urzędy lub osoby, których może dotyczyć, zobowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego realizacji. Istotą klauzuli wykonalności jest autorytatywne stwierdzenie uprawnionego organu, że dany tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania w drodze przymusu (zazwyczaj w trybie egzekucji sądowej). Tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności staje się tytułem wykonawczym. Ponieważ w polskim procesie cywilnym, co do zasady tylko tytuł wykonawczy może być podstawą egzekucji, nadanie klauzuli wykonalności stanowi swego rodzaju zezwolenie sądu niezbędne do prowadzenia egzekucji przez komornika.

Rozwiń

Wysokość zobowiązania bez naliczonych odsetek.

Rozwiń

W windykacji to opłata, jaką należy ponieść za zwłokę w spełnieniu świadczenia, jeśli wysokość takich odsetek reguluje umowa.

Rozwiń

Odsetki, których wysokość określona jest przez ustawę. Odsetki ustawowe należne są w sytuacji, gdy ich wysokość nie jest oznaczona w umowie.

Rozwiń

Firma lub osoba, na rzecz której powstał pierwotnie dług. Na bazie umowy cesji, może on zostać sprzedany np. firmie windykacyjnej, która staje wtedy się właścicielem wierzytelności.

Rozwiń

Zarzut, jaki może podnieść osoba zadłużona, po upływie określonego prawem czasu, by uchylić się od spłaty zadłużenia. Przedawnienie jednak nie sprawia, że wierzytelność przestaje istnieć, wierzyciel więc ma prawo dochodzić spłaty takiego długu. Ogólny okres przedawnienia wynosi 10 lat.

Rozwiń

Orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy stwierdzający istnienie i treść roszczenia wierzyciela, a tym samym istnienie i treść zobowiązania osoby zadłużonej. Tytuł egzekucyjny w sposób wyraźny i jednoznaczny określa, kto jest wierzycielem, a kto osobą zadłużoną. Po nadaniu mu przez właściwy sąd klauzuli wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, który stanowi podstawę do wszczęcia i prowadzenia egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Rozwiń

Cesja, przelew wierzytelności i praw z nią związanych przez pierwotnego wierzyciela na osobę trzecią, tj. nabywcę.

Rozwiń

Osoba, która ma prawo żądać spełnienia określonego świadczenia wynikającego z umowy od osoby zadłużonej. Upraszczając - w windykacji wierzyciel to podmiot, któremu osoba zadłużona ma spłacić zaległe zobowiązanie.

Rozwiń

Rachunek, rata kredytu czy pożyczki, a także inna płatność niespłacona w terminie.

Rozwiń