Najczęściej
zadawane
pytania

Masz zadłużenie w P.R.E.S.C.O.?
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy Ci pozbyć się finansowych trudności.
Tel. 67 352 00 00

 

Poniżej znajdują się pytania, jakie najczęściej padają w rozmowach z osobami zadłużonymi.  Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami. Jeśli masz inne pytanie w sprawie długu, skontaktuj się z nami - postaramy się wszystko wyjaśnić.

Gdy zalegasz z rachunkami, spłatą kredytu lub pożyczki czy też regulowaniem innych zobowiązań, firma, której jesteś winien pieniądze, może sprzedać taki dług firmie windykacyjnej (na podstawie umowy cesji, zgodnie z zapisami art. 509 kodeksu cywilnego).  Wtedy firma windykacyjna staje się właścicielem takiego zadłużenia. W taki sam sposób właśnie P.R.E.S.C.O. stało się właścicielem Twojego zadłużenia.

Rozwiń

Nie denerwuj się. Dług to sprawa do poukładania. Współpracując, na pewno znajdziemy sposób na pozbycie się tej przeszkody.

  • Po pierwsze - uważnie zapoznaj się z pismem i skontaktuj się z nami w najbardziej wygodny dla Ciebie sposób.
  • Po drugie – ustal dogodną dla siebie formę spłaty zadłużenia.
  • Po trzecie – kontroluj stan zadłużenia i terminy spłaty.
     
Rozwiń

Odsetki są opłatą za opóźnienia w płatności. Zgodnie z prawem, naliczane są od pierwszego dnia opóźnienia w spłacie zobowiązania do czasu dokonania zapłaty. Jeśli stopa odsetek nie była z góry oznaczona w umowie, naliczane są odsetki ustawowe. Ich wysokość ustalana jest Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do dochodzenia wierzytelności z tytułu nieuregulowanych należności objętych cesją  i w zakresie umożliwiającym identyfikację osoby zadłużonej oraz wysokość aktualnej wierzytelności.

Rozwiń

Przywiązujemy dużą wagę do sposobu współpracy z osobami zadłużonymi. Stawiamy przede wszystkim na polubowne rozwiązanie sprawy zadłużenia. Windykacja polubowna odbywa się poprzez korespondencję listowną, negocjacje telefoniczne i doradztwo terenowe. Działamy z poszanowaniem godności oraz zrozumieniem sytuacji osób zadłużonych. W razie niemożności polubownego porozumienia z osoba zadłużoną, proces odzyskania wierzytelności realizowany jest na drodze sądowej, co oznacza postępowanie sądowe oraz egzekucje komornicze. Na tym etapie nie ma już niestety możliwości spłaty ratalnej.

Rozwiń

Tak, w przypadku udokumentowania trudnej sytuacji  materialnej istnieje możliwość spłaty zadłużenia w ratach. Warto więc skontaktować się z nami, by uzgodnić warunki uregulowania długu.

Rozwiń

Przedawnienie wierzytelności nie sprawia, że dług przestaje istnieć. Co więcej, podniesienie przez osobę zadłużoną zarzutu przedawnienia nie zobowiązuje wierzyciela do zaniechania wszystkich czynności zmierzających do odzyskania długu. Wierzyciel może dokonać wpisu informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Zgodnie z art. 5 kodeksu cywilnego, zarzut przedawnienia nie ma charakteru ostatecznego i może zostać pominięty przez sąd. Ogólny okres przedawnienia wynosi 10 lat.

Rozwiń

Dopisanie informacji o zadłużeniu do rejestru Biura Informacji Gospodarczej (BIG) stanowi ostrzeżenie dla przedsiębiorców przed nierzetelnym klientem. Figurowanie w takiej bazie negatywnie wpływa na wizerunek osoby zadłużonej i nieraz jeszcze bardziej komplikuje jej i tak trudną już sytuację finansową.  Może stanowić bowiem przeszkodę w uzyskaniu kredytu czy pożyczki w przyszłości, zakupach na raty czy nawet podpisaniu umowy z operatorem telekomunikacyjnym.

Rozwiń

Umowa sprzedaży wierzytelności jest wystarczającym uzasadnieniem prawnym dla przetwarzania danych osobowych i spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do dochodzenia wierzytelności z tytułu nieuregulowanych należności objętych cesją  i w zakresie umożliwiającym identyfikację osoby zadłużonej i wysokość aktualnej wierzytelności.

Rozwiń

Informowanie o każdorazowej zmianie adresu jest obowiązkiem każdej osoby, która zawiera umowę np. z usługodawcą. Po nabyciu wierzytelności od pierwotnego wierzyciela, przez kilka miesięcy P.R.E.S.C.O. kieruje korespondencję na adres, który przekazał on naszej firmie. Jeżeli pierwotny wierzyciel nie został poinformowany o zmianie adresu przez swojego klienta, rozumiemy, że jest on aktualny i pod nim szukamy kontaktu.

Bywa, że P.R.E.S.C.O. nie może nawiązać kontaktu z osobą zadłużoną na etapie windykacji polubownej, a właściwy adres identyfikuje dopiero komornik sądowy. Wówczas jednak do ogólnego zadłużenia doliczyć należy koszty sądowe, komornicze i odsetki za przedłużający się okres zalegania z płatnością. Tych dodatkowych kosztów można byłoby uniknąć, informując pierwotnego wierzyciela o zmianie adresu w chwili, kiedy ona nastąpiła

Rozwiń

Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje z małżonków są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Oboje małżonkowie odpowiadają w tym przypadku za zaciągnięte przez jednego z małżonków zobowiązanie wszystkimi składnikami swoich majątków, tj. majątku wspólnego i majątków osobistych. Odpowiedzialność ta nie wygasa w razie ustania małżeństwa lub jego unieważnienia. W razie zaspokojenia wierzytelności z majątku osobistego jednego z małżonków, ewentualne rozliczenie  między nimi z tego tytułu powinno nastąpić przy uwzględnieniu zakresu ich obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (por. art. 366 i następne Kodeksu cywilnego).

Rozwiń

Aby uzyskać szczegółowe informacje w sprawie zadłużenia w P.R.E.S.C.O. prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, zalogowanie się na konto lub kontakt telefoniczny z naszym pracownikiem

Rozwiń

Komornik wszczyna egzekucję na podstawie wydanego przez sąd nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności (tytułu wykonawczego). W przypadku większej liczby wierzycieli, w ramach danego postępowania egzekucyjnego, komornik musi sporządzić plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub należności i innych praw majątkowych na poszczególnych wierzycieli. Dlatego pojedynczy dług wobec danego wierzyciela może w takim przypadku spaść o niewielką kwotę.

Rozwiń